12 stycznia 2016 roku

 

Ukazały się materiały i dokumenty zaprezentowane podczas Seminarium:

Studia Turystyczne 2015 z. 12: Materiały i dokumenty Seminarium „Życie i dokonania Profesora Olafa Rogalewskiego dla turystyki”, Warszawa, 17 grudnia 2015 roku. Warszawa: Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki, 2015,– 89, [1] s., il., tab.

 


Studia Turystyczne 2015 z.12

12 stycznia 2016 roku


ZESZYT NAUKOWY - „EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI”
Uniwersytet Szczeciński i Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki
Publikacja za 13 punktów MNiSW

Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki zaprasza autorów do nadsyłania artykułów do nr 2/2017 „Ekonomicznych problemów turystyki” wydawanych przez Uniwersytet Szczeciński. Jest to najwyżej punktowane czasopismo naukowe w Polsce (13 pkt MNiSW). Tematyka artykułów powinna być związana z szeroko rozumianymi problemami ekonomicznymi turystyki, w szczególności zaś:

- diagnoza stanu turystyki i kierunków jej i rozwoju,
- współczesne trendy w turystyce, hotelarstwie i rekreacji,
- kształcenie i doskonalenie kadr dla turystyki – formalne i poza formalne,
- jakość usług turystycznych, hotelarskich, rekreacyjnych, uzdrowiskowych,
- innowacyjność w turystyce, hotelarstwie, rekreacji,
- ekonomiczne i społeczne funkcje rozwoju turystyki i skutki jej rozwoju dla kraju i regionu,
- turystyka jako wskaźnik jakości życia społeczeństwa,
- turystyka jako czynnik zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Nadesłane prace zostaną poddane stosownym dla Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego recenzjom. Do każdej publikacji powoływanych jest dwóch recenzentów, recenzje są wykonywane w systemie „double-blind review process” (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości); recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia (formularz recenzji jest zamieszczony na stronie internetowej czasopisma).

4 lipca 2015 roku

Dynamika przemian rynku turystycznego : monografia naukowa wieloautorska. Nr 1 / pod red. Zygmunta Kruczka i Włodzimierza Banasika ; [aut. Włodzimierz Banasik, Katarzyna Biełuszko, Krzysztof Celuch, Jolanta Ćwiklińska, Dagmara Fiszer, Hanna Górska-Warsewicz, Daria Elżbieta Jaremen, Magdalena Kachniewska, Piotr Kociszewski, Kazimierz Kondrat, Zygmunt Kruczek, Jerzy Kulasa, Iryna Manczak, Anna Nizioł, Marcin Olszewski, Aleksander Panasiuk, Anna Katarzyna Para, Anna Przybylska, Andrzej Rapacz, Dawid Szutowski, Hanna Zawistowska. – Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2014. – 257 s. : il. ; 24 cm. Tekst częśc. ang. Streszcz. ang. przy pracach. Bibliogr. przy pracach. Współfinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki. ISBN 978-83-933284-6-8

● Publikacja dostępna online na portalu ACADEMIA

Od redakcji. Rynek turystyczny, jak pisze w swoim artykule Aleksander Panasiuk, jest rozległy i wewnętrznie skomplikowany, obejmuje różnorodne formy działalności gospodarczej nastawione na popyt. Na rynku tym funkcjonują podmioty reprezentujące bezpośrednio branżę turystyczną, jak i wiele innych branż wspomagających tworzenie oferty turystycznej. Współczesne trendy rozwojowe turystyki kształtują zarówno stronę popytową wraz z motywami wyjazdów turystycznych oraz dynamicznie zmieniającą się stronę podażową tego rynku, podlega on ciągłym procesom rozwoju ilościowego i jakościowego.
Wiodącym tematem monografii jest rynek turystyczny i dynamika jego przemian. Przemiany te determinowane są czynnikami demograficznymi, nową technologią, działaniami innowacyjnymi, a także procesami integracji branży turystycznej czy powstawaniem nowych struktur organizacyjnych. Problemy te poruszane są w artykułach zamieszczonych w monografii, przygotowanych przez autorów reprezentujących polskie Uczelnie prowadzące edukacje kadr dla szeroko rozumianego rynku turystycznego oraz badania nad turystyką jako zjawiskiem społecznym i ekonomicznym.

12 listopada 2006 roku

Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki w latach 2003-2006 wydawało czasopismo naukowe – rocznik Studia Turystyczne, których ukazało się cztery zeszyty.

1. Zeszyt zerowy (promocyjny) – czerwiec 2003 roku – sponsor Agencja Promocji Turystyki MART
– Badania naukowe w sferze turystyki – potrzeby i możliwości koordynacji z praktyką gospodarczą (Gremium Ekspertów Turystyki w Poznaniu);
– Turystyka czynnikiem integracji naukowej (wyniki międzynarodowej konferencji naukowej w Rzeszowie);
– Rynek francuski i założenia marketingu turystycznego Polski / Bartłomiej Walas
– Kierunki rozwoju turystyki w Euroregionie BUG / Jarosław Żbikowski.

2. Zeszyt 1 – listopad 2004 roku – sponsor Signal Iduna (ubezpieczenia), APT MART
– Wybrane dysfunkcje turystyki współczesnej / Stanisław Wodejko;
– Kondycja krajowego hotelarstwa w okresie podejmowania prób wpisania się w europejski rynek turystyczny / Zenon Błądek;
– Wielkość, dynamika i struktura przekroczeń granicy miedzy Polska i Ukrainą / Magdalena Koszałka, Łukasz Wagner;
– Kondycja przedsiębiorstw turystycznych w wybranych regionach – aspekty inwestycyjne / Łukasz Nawrot;
– Problemy wprowadzania turystyki zrównoważonej / Agnieszka Niezgoda.

3. Zeszyt 2 – luty 2005 roku – sponsor Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie
– Turystyka jako zjawisko rozwoju społeczno-gospodarczego / Tomasz Soliński, Jan Krupa;
– Krajowy rynek przewozów międzynarodowych osób w warunkach uwolnienia mechanizmów konkurowania po wejściu Polski do Unii Europejskiej / Jacek Szołtysik;
– Standaryzacja jako element systemu zarządzania jakością usług hotelarskich / Daria E. Jaremen;
– Wizerunek miejscowości narciarskich Beskidu Żywieckiego / Michał Żemła.

4. Zeszyt 3 – styczeń 2006 roku – sponsor Polska Agencja Rozwoju Turystyki
– Wpływ kształtowania się zachowań komunikacyjnych w transporcie miejskim na waloryzację usług autokarowych przewozów międzynarodowych / Krzysztof Niestrój, Jacek Szołtysek;
– Instrumenty tworzenia wysokiej jakości produktów turystycznych / Iwona Majewska;
– Produkt turystyczny oraz kreacja marki regionów / Jacek Debis;
– Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego na rynku krajowym i zagranicznym : sprawozdanie z konferencji naukowej / Jan Wysokiński;
– Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie : sprawozdanie z konferencji / Jan Wysokiński.

Każdy zeszyt zawierał działy:
– Kronika wydarzeń;
– Publikacje (recenzje wybranych pozycji);
– Wykaz konferencji (krótkie omówienie) – autor Wojciech Rozwadowski „Konfraternia Turystyczna”.

Wszystkie artykuły były recenzowane.
Poszczególne zeszyty dostępne w dobrych bibliotekach naukowych.
12 listopada 2006 roku