26 maja 2015 roku

26 maja 2015 roku, Warszawa: Edukacja przyszłości - kwalifikacje dla każdego
– konferencja podsumowującą drugi etap prac nad ramami kwalifikacji w Polsce.

W konferencji udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Eksportów Turystyki: Włodzimierz Banasik, Waldemar Błaszczuk, Zbigniew Kowal, Zygmunt Kruczek, Stanisław Piśko, Wojciech Rozwadowski.

W 2013 roku Rząd RP przedstawił na forum Komisji Europejskiej raport referencyjny, którego projekt został przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych. Rozwiązania zawarte w raporcie posłużyły do stworzenia założeń do ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, które 31 marca 2015 roku przyjęła Rada Ministrów.
Powyższym pracom od początku towarzyszyła zakrojona na dużą skalę debata publiczna, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele ministerstw, organizacji związkowych, pracodawców, stowarzyszeń branżowych, organizacji pozarządowych, firm szkoleniowych, szkół wyższych, samorządów oraz ekspertów ds. ram kwalifikacji.
Konferencja była okazją do podsumowania dotychczasowych działań w ramach projektu „Opracowywanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”, wkładu w ten proces interesariuszy oraz zaprezentowania głównych elementów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 


W trakcie konferencji uczestnicy mieli szansę m.in.:

  • prześledzić etapy powstawania Polskiej Ramy Kwalifikacji,
  • zapoznać się z nowymi możliwościami dla rynku pracy, jakie daje uporządkowanie systemu kwalifikacji,
  • dyskutować na temat wyzwań dla Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
  • Program ramowy konferencji: http://www.kwalifikacje.edu.pl/images/download/program%20ramowy_13_05_2015.pdf
  • Szczegółowe informacje dotyczące prac nad Polską Ramą Kwalifikacji znajdziesz na stronie www.kwalifikacje.edu.pl prowadzoną przez Instytut Badań Edukacyjnych.
  • Wypowiedź prof dra hab. Zygmunt Kruczka, sumująca udział członków SET w pracach nad Krajową Ramą Kwalifikacji dla Turystyki