12-14 października 2016 roku

Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy

Członkowie Stowarzyszenia Ekspertów Turystki biorą udział w Kongresie Turystyki Polskiej w Świdnicy

20-22.października 2016 roku

20-22.października 2016 roku, Lublin-Lwów: Współpraca transgraniczna w gospodarce turystycznej Polski i Ukrainy,  3. międzynarodowa konferencja naukowa

Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie, Katedra Turyzmu Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie oraz Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki w Warszawie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej problemom transgranicznej gospodarki turystycznej i jej rozwojowi.
Celem konferencji jest ukazanie nadbużańskiego potencjału turystycznego po obu stronach granicy, jego zasobów, bogactwa kulturowego, historycznego i krajobrazowego a także nowych możliwości współpracy transgranicznej w zakresie ruchu turystycznego, wspierania rozwoju turystyki transgranicznej w obszarze europejskim. (wb)

● Komunikat nr 1: http://wssp.edu.pl/wp-content/uploads/2016/07/Komunikat-1.doc

● Kwestionariusz uczestnictwa :   http://wssp.edu.pl/wp-content/uploads/2016/07/Kwestionariusz-uczestnictwa.docx

● Formularz zgłoszenia referatu : http://wssp.edu.pl/wp-content/uploads/2016/07/Formularz-zg%C5%82oszenia-referatu.docx

9 czerwca 2016 roku

9 czerwca 2016 roku, Warszawa: Współczesny model turystyki młodzieżowej. Turystyka akademicka wczoraj - dziś - jutro – seminarium naukowe

Seminarium zorganizowano pod honorowym patronatem Dawida Laska, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Organizatorzy: Komisja Historycznej Ruchu Studenckiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Akademicki Związek Sportowy. Współorganizatorem było Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki

We czwartek 9 czerwca 2016 roku w pięknej auli kolumnowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się seminarium naukowe w związku z ważnymi rocznicami z historii studenckiego ruchu turystycznego:
● 110 lat zorganizowanej turystyki akademickiej,
● 60 lat Biura Podróży i Turystyki „Almatur”.

W seminarium uczestniczyło około 100 osób, byłych działaczy turystycznych środowiska akademickiego, reprezentujących kluby turystyczne, kluby turystyki kwalifikowanej, kluby uczelniane AZS, koła i oddziały akademickie PTTK. Znacząca była reprezentacja środowisk naukowych, samodzielnych pracowników nauki, wykładowców, przedstawicieli uczelni Warszawy, Krakowa, Lublina, Torunia, Szczecina, Gdańska i innych ośrodków akademickich prowadzących badania nad problemami turystki młodzieżowej czy studenckiej.

Otwarcia seminarium dokonał Mirosław Sikorski, prezes BPiT „Almatur”, witając gości i uczestników przybyłych na seminarium, w tym podsekretarza stanu w ministerstwie Sportu i Turystyki Dawida Laska, który wygłosił adres z życzeniami z okazji jubileuszu BPiT „Almatur” oraz przekazał uczestnikom życzenia pomyślnych obrad, podkreślił znaczenie turystyki młodzieżowej w działalności resortu i zaprosił do współpracy. W imieniu gospodarza zebranych powitał prof. zw. dr hab. Mirosław Nagielski, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W seminarium uczestniczyli także: prof. dr hab. Zygmunt Kruczek - prezes Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki, dr Julian Bystrzanowski, wiceprezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Izby Turystyki, Ministerstwa Sportu i Turystyki, dyrektorzy i prezesi biur podróży, liczne grono zasłużonych działaczy turystycznych, sportowych i krajoznawczych, dziennikarzy turystycznych, pisarzy.
Referat otwierający (wprowadzający) do dyskusji podczas seminarium wygłosił kol. Wiesław Klimczak, przewodniczący Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego. Prezes BPiT „Almatur” przekazał prowadzenie obrad seminarium prof. zw. dr hab. Aleksandrowi Ronikierowi, przewodniczącemu Rady Naukowej seminarium.

20 kwietnia 2016 roku20 kwietnia 2016 roku, Katowice: Podatek VAT w branży turystycznej : ogólnopolska konferencja z zakresu prawa turystycznego.

Organizatorzy: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, Polska Izba Turystyki, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

W trakcie konferencji wygłoszone zostaną prezentacje na temat aktualnych problemów dotyczących rozliczeń podatku VAT w branży turystycznej!
Priorytetem jest zwrócenie uwagi na problemy, które pojawiają się w praktyce stosowania przepisów obowiązujących branżę turystyczną oraz wskazanie na proponowane kierunki zmian i odniesienie się do aktualnie prezentowanych projektów nowych aktów prawnych.

● Szczegóły programowe i organizacyjne znajdziesz tutaj: http://www.gwsh.pl/vat-w-turystyce/


Wśród prelegentów członkowie Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki:

● Stanisław Piśko – ekspert Polskiej Izby Turystyki, wieloletni Wiceprezes PIT i jej przedstawiciel w latach 2008-2012 w Komitecie Fiskalnym przy Europejskim Stowarzyszeniu Biur Podróży i Organizatorów Wycieczek (ECTAA) z siedzibą w Brukseli, wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor wielu publikacji na temat VAT w turystyce. Reprezentant środowiska turystycznego przy opracowywaniu w roku 1993 pierwszej polskiej ustawy o podatku od towarów i usług oraz wszystkich jej kolejnych wersji i nowel aż do roku 2012.

● Janusz Turakiewicz – ekonomista, doradca podatkowy i gospodarczy, specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, hotelarskimi i stacjami sportów zimowych; biegły sądowy w dziedzinie rachunkowości i turystyki; autor m.in. książek "274 Dni do Unii Europejskiej. Poradnik podatkowy dla małych i średnich przedsiębiorstw hotelarskich i gastronomicznych z terminarzem podatkowym na okres 1.08.2003 – 30.04.2004", Polskie Zrzeszenie Hoteli & Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003 i "Polski Słownik Podatków i Rachunkowości 2008", COSZ Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2008.
Źródło: Górnośląska Szkoła Wyższa Handlowa, dokument online:
http://www.gwsh.pl/vat-w-turystyce/ , data dostępu 05.04.2016

17 grudnia 2015 roku

Seminarium „Życie i dokonania Profesora Olafa Rogalewskiego dla turystyki”

W Klubie Profesorskim Uniwersytetu Warszawskiego, w kameralnej atmosferze ,zebrało się grono ponad czterdziestu osób, pracowników nauki, profesorów i wykładowców wielu polskich uczelni, w których pracował i wykładał Profesor, kolegów znajomych i przyjaciół, b. ministrów turystki, prezesów i dyrektorów z branży turystycznej, przedstawicieli władz uczelni turystyczno-hotelarskich. Seminarium prowadzili prof. dr Franciszek Midura – były rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie, prof. dr hab. Witold Kłaczewski – rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie oraz dr Julian Bystrzanowski – wiceprezes Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki. Lata studiów i pierwszej pracy zawodowej we Wrocławiu przedstawiali profesor Jerzy Wyrzykowski oraz redaktor, dziennikarz, pisarz, kolega ze studiów Profesora Adam Bajcar. Okres dwudziestoletniej pracy Profesora w Katedrze Turystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, potem Szkoły Głównej Handlowej, przedstawili profesorowie Anna Konieczna-Domańska, Stanisław A. Bąk i Zygmunt Bosiakowski. Lata działalności Profesora w niepaństwowym szkolnictwie turystyczno-hotelarskim przedstawili: prof. Franciszek Midura okres pracy w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie, pierwszej polskiej turystycznej uczelni niepaństwowej, której założycielem i pierwszym rektorem był Profesor O. Rogalewski oraz doc. Henryk Stefanek, kanclerz Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.

Na zdjęciu profesor Olaf Rogalewski podczas Krajowej Narady Aktywu Turystycznego w Chełmie w 1979 roku

26 maja 2015 roku

26 maja 2015 roku, Warszawa: Edukacja przyszłości - kwalifikacje dla każdego
– konferencja podsumowującą drugi etap prac nad ramami kwalifikacji w Polsce.

W konferencji udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Eksportów Turystyki: Włodzimierz Banasik, Waldemar Błaszczuk, Zbigniew Kowal, Zygmunt Kruczek, Stanisław Piśko, Wojciech Rozwadowski.

W 2013 roku Rząd RP przedstawił na forum Komisji Europejskiej raport referencyjny, którego projekt został przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych. Rozwiązania zawarte w raporcie posłużyły do stworzenia założeń do ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, które 31 marca 2015 roku przyjęła Rada Ministrów.
Powyższym pracom od początku towarzyszyła zakrojona na dużą skalę debata publiczna, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele ministerstw, organizacji związkowych, pracodawców, stowarzyszeń branżowych, organizacji pozarządowych, firm szkoleniowych, szkół wyższych, samorządów oraz ekspertów ds. ram kwalifikacji.
Konferencja była okazją do podsumowania dotychczasowych działań w ramach projektu „Opracowywanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”, wkładu w ten proces interesariuszy oraz zaprezentowania głównych elementów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

12 grudnia 2014 roku

Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki na VII Gremium Ekspertów Turystyki (10-12 grudnia 2014 roku, Kraków – Sucha Beskidzka)

W organizacji i obradach VII Gremium Ekspertów Turystyki brali czynny udział nasi członkowie. Prezes Stowarzyszenia – Zygmunt Kruczek pełnił funkcję koordynatora naukowego Gremium i był członkiem Rady Naukowej tego wydarzenia. Ponadto moderował jeden z paneli dyskusyjnych, poświęcony Sektorowej Ramie Kwalifikacji dla turystyki – biura podróży, piloci i przewodnicy, transport. W dyskusji eksperckiej wzięli udział przedstawiciele szkół i uczelni, biur podróży, firm transportowych, piloci i przewodnicy oraz pozostali uczestnicy Gremium
Przewodniczącym Rady Naukowej i „guru” Gremium był prof. Andrzej Rapacz – członek zarządu SET.
Czynny udział w obradach Gremium brali udział także: sekretarz Zarządu SET – Krzysztof Łopaciński, wiceprezes SET – Julian Bystrzanowski, , ponadto członkowie Stowarzyszenia – Włodzimierz Banasik i Stanisław Piśko. (zk)