15 października 2015 roku

Konkurs Róża Regionów już za nami. Po raz kolejny na targach Tour Salon odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień za najlepsze foldery, publikacje, projekty i aplikacje mobilne promujące regiony, gminy i miasta. Gratulujemy wszystkim laureatom i zapraszamy w przyszłym roku! […]
• Cały tekst (w tym lista laureatów oraz zdjęcia z uroczystości) na stronie internetowej „Wiadomości Turystycznych”, data dostępu 26.10.2015

• Wśród członków kapituły konkursu pracował dr Włodzimierz Banasik, członek SET, rektor WSTiJO. (wr)

 

22 września 2015 roku

We wtorek 22 września 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Członków SET. Podjęto wówczas następujące uchwały i ustalenia.

 1. Przyjęto sprawozdanie Zarządu z działalności za lata 2014 – 2015.
 2. Przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oceniającej pozytywnie pracę Zarządu za lata 2014 – 2015.
 3. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2014 rok.
 4. Przyjęto plan pracy na lata 2016 – 2017. O szczegółowych propozycjach i podjętych zadaniach programowych Stowarzyszenia informować będziemy na stronie internetowej (www.stowarzyszenieset.pl) oraz na Facebooku (https://www.facebook.com/stowarzyszenie.ekspertow/).
 5. Dokonano zmian w statucie Stowarzyszenia w § 4 dotyczącym celów działalności.
 6. Podjęto uchwałę o ujednoliceniu rocznej składki członkowskiej do wysokości 100 zł. 

 

Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki zostało zaproszone do współorganizacji Kongresu Turystyki Polskiej, który odbędzie się na jesieni 2016 roku w Świdnicy.
Celem Kongresu jest przeprowadzenie szerokiej debaty dotyczącej przyszłości polskiej turystyki, przy udziale przedsiębiorców turystycznych, organizacji branżowych i przedstawicieli samorządów.
Jaka jest wizja polskiej turystyki? Jakie panują trendy w turystyce? Z jakimi trudnościami boryka się branża turystyczna? – to tylko jedne z nielicznych pytań nurtujących środowiska powiązane z działalnością turystyczną.
Punktem wyjścia do Kongresu będzie organizacja Konferencji Przygotowawczej Kongresu Turystyki Polskiej w dniach 21-22 października 2015, również w Świdnicy.
W celu przygotowania programu Kongresu, zostanie powołanych pięć zespołów roboczych, które także podczas konferencji przygotowawczej, będą miały za zadanie wytyczenie kierunków działania, przygotowanie materiałów kongresowych oraz wyznaczenie prelegentów i panelistów do Kongresu. Przewidziana jest następującą tematyka zespołów roboczych:

 1. interwencjonizm państwa: prawne i finansowe instrumenty pośredniego i bezpośredniego wsparcia przedsiębiorczości w turystyce,
 2. zarządzanie promocją turystyczną,
 3. integracja czy atomizacja przedsiębiorców w turystyce, konieczność czy fanaberie?
 4. rozwój turystyki w Polsce w perspektywie 2030,
 5. miejsce samorządu i jego zadania w przestrzeni turystycznej.


Zarząd Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki podjął decyzję aprobującą udział Stowarzyszenia w organizacji Kongresu. Eksperci naszej organizacji wezmą udział w pięciu zespołach roboczych pracujących nad przygotowaniem Kongresu w następującym składzie:

 • Zespół nr 1: prof. dr hab. Hanna Zawistowska, mgr Stanisław Piśko;
 • Zespół nr 2: dr Julian Bystrzanowski;
 • Zespół nr 3: mgr Zbigniew Kowal;
 • Zespół nr 4: dr Krzysztof Łopaciński, mgr Waldemar Błaszczuk;
 • Zespół nr 5: dr Włodzimierz Banasik
 • Szczegółowe informacje o konferencji przygotowawczej Kongres Turystyki Polskiej: www.facebook.com/kongresturystykipolskiej.

Organizatorami konferencji są: Miasto Świdnicy, Izba Turystyki RP, Polska Izba Turystyki, Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki Lewiatan, Polska Organizacja Turystyczna oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. (wr)

31 sierpnia 2015 roku

 

Na początku sierpnia 2015 roku Departament Turystyki MSiT zwrócił się m.in. do naszego Stowarzyszenia o sformułowanie uwag, propozycji do Białej księgi ustawy o usługach turystycznych. Na posiedzeniu Zarządu SET 31 sierpnia 2015 roku przyjęte zostały wnioski z pracy zespołu eksperckiego.
Udział w pierwszym etapie prac nad ustawą polegał na przygotowaniu uwag, komentarzy, opinii bądź propozycji dotyczących problematyki zawartej w Białej Księdze... Objęła ona trzy obszary tematyczne:

● obszar działalności organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych,

● obszar pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

● obszar usług hotelarskich.

Ze względu na bliski termin zgłoszenia naszych uwag i opinii przyjęliśmy następujący podział pracy:

● koordynacją prac w obszarze działalności organizatorów turystyki zajmował się kolega Zbigniew Kowal (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);

● w obszarze pilotów i przewodników - kolega Stanisława Piśko (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. );

● w obszarze usług hotelarskich - kolega Waldemar Błaszczuk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Sprawami ogólnymi dotyczącymi całości ustawy zajął się Krzysztof Łopaciński (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Całość prac koordynowali: Julian Bystrzanowski (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) wspólnie z Zygmuntem Kruczkiem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) (od chwili jego powrotu z zagranicy).

Staraliśmy się przygotować konkretne propozycje rozwiązań, jednak nie we wszystkich kwestiach/pytaniach mogliśmy wypracować jednolite zdanie. Liczymy, że w toku dyskusji nad konkretnymi zapisami projektu nowej ustawy zostaną zaproponowane bardziej szczegółowe zapisy. (jb)

 

Biała księga ustawy o usługach turystycznych: uwagi i propozycje Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki – 31.08.2015

Biała księga ustawy o usługach turystycznych – 31.07.2015

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/…/ UE w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, dyrektywę 2011/83/UE i uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG (projekt) – 21 maja 2015 roku

 

Stowarzyszenie rozpoczęło w 2014 roku intensywne działania programowe. Jednym z pierwszych zadań była organizowana wspólnie z Wyższą Szkołą Turystyki i Języków Obcych konferencja naukowa „Dynamika przemian rynku turystycznego” (16-17 października 2014 roku). Referaty wprowadzające do tak określonej tematyki przedstawili prof. dr hab. Magdalena Kachniewska („Pokolenie Y, jako czynnik przeobrażeń rynku turystycznego”) oraz dr Bartłomiej Walas („Ewolucja podaży turystycznej wyzwaniem dla komercjalizacji”). Referaty przedstawili także profesorowie: Grzegorz Gołembski, Andrzej Rapacz oraz Hanna Zawistowska. Na konferencję zgłoszono w sumie (poza wymienionymi wystąpieniami plenarnymi) ponad 20 referatów, ich wersje elektroniczne zostały rozesłane wcześniej uczestnikom, co pozwoliło na ograniczenie referowania do najważniejszych tez i wniosków. Zabieg ten pozwolił na prowadzenie ożywionej dyskusji, był czas na pytania i odpowiedzi. Pod tym względem konferencję oceniono bardzo wysoko.