30 czerwca 2015 roku.

Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki powstało 4 kwietnia 2003 roku. Pierwszym prezesem organizacji był prof. dr hab. Stanisław Wodejko – kierownik Katedry Turystki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W pierwszych latach swojej działalności Stowarzyszenie koncentrowało się na wydawaniu czasopisma naukowego Studia Turystyczne (ISSN 1731-8764) i szerokiej działalności naukowej i popularyzatorskiej.
Organizowano konferencje i sympozja współpracując z wieloma uczelniami i organizacjami turystycznymi, między innymi z Wyższą Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie – pierwszą niepaństwową wyższą uczelnią turystyczno-hotelarską, z Wyższą Szkołą Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Wyższą Szkołą Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie, Wyższą Szkołą Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Polskim Zrzeszeniem Hoteli, Polską Izbą Turystyki, Polską Organizacją Turystyczną, Polską Agencją Rozwoju Turystyki oraz Forum Pomorza Zachodniego.

W latach 2009 – 2012 Stowarzyszenie ograniczyło swoją działalność, prowadziło np. wspólnie z lubelską WSSP studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach średnich.

Nowy okres działalności Stowarzyszenie rozpoczął się jesienią 2013 roku. Walne Zebranie Członków w poniedziałek 16 grudnia 2013 roku wybrało nowy Zarząd, w którego składzie znaleźli się obok pracowników nauki doświadczeni fachowcy z branży turystycznej. Prezesem SET został prof. dr hab. Zygmunt Kruczek (z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego).
Walne Zebranie Stowarzyszenia i nowy Zarząd Stowarzyszenia zdecydowały, że działalność organizacji nie będzie ograniczona do działań stricte naukowych, lecz obejmie także inne działania specjalistyczne w zakresie aktualnych potrzeb i wyzwań stojących przed branżę turystyczną i hotelarską w Polsce. (jb)